Chức năng dịch được xây dựng của GO88 GO88 đã bị hủy

Nguồn gốc từ bất động sản | Bộ sưu tập thư viện Baidu | Tăng cường xây dựng cấu trúc chính Chất lượng chất lượng khiếm khuyết chất lượng cấu trúc thứ hai Thiếu chất lượng trang trí thô Thiếu chất lượng trang trí tốt Chất lượng Chất lượng Chất lượng Kỹ thuật 2. Dự án đường ống III. Dự án thông gió và điều hòa không khí